Królestwo Boże jak ziarnko gorczycy

O. Jarosław Pakuła OFMConv

1 lutego 2019
Hbr 10,32-39, Ps 37, Mk 4,26-34

Jestem w stanie opisać sposób Bożego działania w moim wnętrzu? Zakłada on dostrzeganie rozwoju, którego dokonuje we mnie Jego łaska. Bowiem wiara utwierdzana jest przez wytrwałość, którą zdobywamy, podążając wiernie za Jezusem. Dobro, które jest w moim wnętrzu, rozpoznane jako dar Boży staje się owocne, jeśli jest rozwijane.


2 lutego 2019
Święto Ofiarowania Pańskiego
Ml 3,1-4, Ps 24, Łk 2,22-40

Moje oczekiwanie na przyjście Jezusa? Moment, który wypełni moje oczekiwanie jego obecności – spełnienie się mojej prośby. Zawsze możemy wyjść naprzeciw Jezusa, spotykając Go w kościele. Rodzi to pytanie o moją bliskość przebywania z Nim. Jak blisko jestem Jezusa w mojej codzienności?


3 lutego 2019
IV Niedziela Zwykła
Jr 1,4-5.17-19, Ps 71, 1 Kor 12,31-13,13, Łk 4,21-30

Jestem w stanie rozpoznawać w mojej codzienności, do czego wzywa mnie Jezus? Rozumienie nakazów Chrystusa pozwala nam bowiem odnaleźć się w życiu. Jak cenne są dla mnie Jego wskazania? Jezu, ucz mnie kroczenia drogami miłości, które pozwalają mi bardziej poznawać Ciebie i służyć bliźnim.


5 lutego 2019
Hbr 12,1-4, Ps 22, Mk 5, 21-43

Mam w sobie odwagę, aby odpowiedzieć na pytanie: jak często wątpiłem w zbawcze działanie Jezusa? Przytłoczony codziennymi troskami, problemami i wątpliwościami nie potrafiłem zwrócić się do Niego. Poszukiwanie własnych rozwiązań jeszcze bardziej mnie zmęczyło. I dopiero wtedy zrozumiałem, że rozwiązanie moich trosk było na wyciągniecie ręki – w Nim.


6 lutego 2019
Hbr 12,4-7.11-15, Ps 103, Mk 6,1-6

Moja zgoda na przeciwności dnia codziennego. Umiejętność przyjmowania odrzucenia i niezrozumienia tak często jest ponad moje siły – robię wszystko, aby unikać takich doświadczeń. Zapominając o tym, że w ten sposób mogę odrzucać Tego, który jako pierwszy jest zatroskany o mnie i darzy mnie niewyobrażalną miłością.


7 lutego 2019
Hbr 12,18-19.21-24, Ps 48, Mk 6,7-13

Jestem gotowy przyjąć w swoim życiu Bożego świadka? Jezus posyła swoich uczniów, ich pragnieniem jest dotarcie z nauką Chrystusa do każdego człowieka. Uważam, że potrzebuję jeszcze tego, aby i mi głoszono Ewangelię. Przyjmę dzisiaj słowa, które wzywają mnie do nawrócenia.


8 lutego 2019
Hbr 13,1-8, Ps 27, Mk 6,14-29

Konsekwencją wzywania do przemiany życia zgodnie z nauką Bożą jest odrzucenie nas przez tych, którym chcemy przynieść prawdę. Jak często dzieje się tak, że względy ludzkie powodują w nas postawę zaniechania. Dlaczego boimy się ludzkiej opinii i nie decydujemy się na krok troski o ich zbawienie?


9 lutego 2019
Hbr 13,15-17.20-21, Ps 23, Mk 6,30-34

Przyjąć jako swoją postawę Jezusa, który lituje się nad człowiekiem. Jestem wezwany do tego, aby przychodzić bliźniemu z pomocą. Wielu jest tych, którym jeszcze nikt nie przyniósł Jezusa przez postawę miłości wobec niego, wyrażającej się w dobroduszności.


10 lutego 2019
V Niedziela Zwykła
Iz 6, 1-2a.3-8, Ps 138, 1 Kor 15,1-11, Łk 5,1-11

Zostawić wszystko i pójść z Jezusem. Panie, czy Ty nie wymagasz ode mnie zbyt wiele? To ponad moje siły. A może jest tak, że im więcej zostawiam dla siebie, tym bardziej komplikuje się moje życie. Jezu, uczyń moje serce gotowym do rezygnacji z wszystkiego, co oddala mnie od Ciebie.


11 lutego 2019
Wspomnienie NMP z Lourdes
Rdz 1,1-19, Ps 104, Mk 6,53-56

Jezu, lekarzu ciał i dusz ludzkich, polecam się dzisiaj wstawiennictwu Twojej Matki. Maryjo, moja Matko, proszę Ciebie, abyś wyjednała mi u swego Syna łaskę uzdrowienia mojej duszy i mojego ciała. Nade wszystko proszę Ciebie o to, bym potrafił w każdym położeniu mojego życia zbliżać się do Jezusa.


12 lutego 2019
Rdz 1,20-2,4a, Ps 8, Mk 7,1-13

Żyć w obecności Boga. Świat przypomina mi o Nim, piękno stworzenia prowadzi mnie do zachwytu i uwielbienia Stwórcy. Jak często moja modlitwa jest dziękczynieniem Bogu za wszystko, czego mogę doświadczać? Jezu, niech moje serce będzie przepełnione wdzięcznością za troskę Ojca o moje życie.


13 lutego 2019
Rdz 2, 4b-9. 15-17, Ps 104, Mk 7,14-23

Jeśli wiem, dokąd zmierzam, rozumiem wymagania stawiane mi przez Boga. Moim powołaniem jest Niebo – przebywanie z Bogiem w wieczności. Osiągnięcie tego celu rozpoczyna się od mojego serca, które całe należeć ma do Boga, już tu na ziemi.


14 lutego 2019
Święto Cyryla i Metodego Patronów Europy
Dz 13,46-49, Ps 117, Łk 10,1-9

Czy jest na ziemi człowiek, do którego nie powinna dotrzeć Ewangelia? Nie ma. Każdy powinien otrzymać szansę spotkania z Jezusem. W jaki sposób ja staram się drugiemu człowiekowi przybliżyć orędzie Dobrej Nowiny? Jest coś, co mnie powstrzymuje? Możliwe, że od mojego świadectwa będzie zależało spotkanie moich bliźnich z Jezusem.


15 lutego 2019
Rdz 3,1-8, Ps 32, Mk 7,31-37

Grzech oddala mnie od prawdy o mnie samym, moim bliźnim, a nade wszystko o Bogu. Ja często w moim życiu właśnie przez grzech chcę się ukryć przed Bogiem? Zamykam swoje serce na doświadczenie spotkania z Tym, który jako jedyny może przywrócić mi właściwe odniesienie do siebie, drugiego człowieka i Niego samego. Jezu, otwieraj moje serce na przyjmowanie łaski miłosierdzia.


16 lutego 2019
Rdz 3, 9-24, Ps 90, Mk 8,1-10

Jezu, zachwyca mnie, jak niewiele potrzebowałeś, aby nakarmić tłumy. Małość tego, co jest Ci ofiarowane, dzielisz na tysiące. I ja chcę się stać ową cząstką, którą podzielisz dla wielu. Jeśli nawet wydawać mi się będzie, że to zbyt mało. Ufam, że Twoje działanie pomnoży we mnie to, co ma być udzielone moim bliźnim.


17 lutego 2019
VI Niedziela Zwykła
Jr 17,5-8, Ps 1,1 Kor 15,12.16-20, Łk 6,17.20-26

Na czym opieram przekonanie o stabilności mojego życia? Na doświadczeniu Bożej łaski, czy na ludzkich zabezpieczeniach? Dzisiaj po raz kolejny w moim życiu mam zrozumieć, że liczy się tylko to, co mam u Boga. Jaki jestem przed Bogiem? Uznać, że wszystko przeminie, a moje życie zostanie zmierzone wartością miłości do Jezusa i drugiego człowieka.


18 lutego 2019
Rdz 4,1-15.25, Ps 50, Mk 8,11-13

Dlaczego domagamy się znaku, który potwierdzi, że Jezus troszczy się o nas? Przecież każde nasze tchnienie potwierdza, że Bóg podtrzymuje nasze życie. Czego oczekujemy od Jezusa? Może należałoby postawić pytanie: czego Jezus oczekuje od nas? Wtedy odkryjemy, jak wielka jest zależność Jego oczekiwań i naszego zrealizowania Bożych planów, które zapewnią nam szczęście.


19 lutego 2019
Rdz 6,5-8; 7,1-5.10, Ps 29, Mk 8,14-21

Pamięć o dziełach Bożych w moim życiu gwarantuje zachowanie postawy ufności, która będzie przezwyciężać doświadczenia, z którymi się zmagamy. Przechowujemy w swoich sercach momenty, w których Bóg okazał nam swoją łaskę – jesteśmy za nie nieustannie wdzięczni? Czy może ciągle oczekujemy na nowe dowody, zapominając o tym, co już otrzymaliśmy?


20 lutego 2019
Rdz 8, 6-13.20-22, Ps 116b, Mk 8,22-26

Otrzymanie łaski od Jezusa pociąga za sobą przyjęcie konsekwencji, które związane są z realizowaniem Jego wymagań. One bowiem są potwierdzeniem naszej wierności. Czy możliwe jest więc, że konsekwentne kroczenie za Jezusem, uchroni mnie przed wydarzeniami, które będą w moim życiu doświadczeniem trudności? Z pewnością tak.


21 lutego 2019
Rdz 9,1-13, Ps 102, Mk 8,27-33

Jaki obraz Jezusa chcę widzieć w swoim życiu? Z łatwością wpatrujemy się w oblicze Jezusa okazującego miłosierdzie biednym i zagubionym. Czy jesteśmy również gotowi wpatrywać się w twarz Jezusa, zranioną przez nasz grzech? Jesteśmy gotowi iść z Nim aż na krzyż? Przyjmując cierpienie w naszym życiu, rozumiemy również i to spojrzenie Jezusa z wysokości krzyża na nas.


22 lutego 2019
Święto Katedry św. Piotra Apostoła
1 P 5,1-4, Ps 23, Mt 16,13-19

Stawać się świadkiem cierpień Jezusa. Znaczy przede wszystkim przyjmować cierpienie wpisane w moje życie, jak również, dostrzegać w cierpiących braciach i siostrach oblicze Jezusa. Rozumiemy, jaką drogą prowadzi nas Chrystus? Potrafimy zgodzić się z Jego planem na nasze życie?


23 lutego 2019
Hbr 11, 1-7, Ps 145, Mk 9,2-13

Kiedy potrzebujemy dostrzec w naszym życiu blask chwały Jezusa? Wtedy, gdy potrzebujemy doświadczyć Jego zbawczego działania. Całe nasze życie jest przecież przebywaniem w Bożej chwale, za każdym razem, gdy wznosimy nasze serce ku Niemu, możliwe jest zobaczenie Jego majestatu. Co zakłada nasze uwielbienie i poddanie się Temu, który zachwyca nas swoją łaską.


24 lutego 2019
VII Niedziela Zwykła
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23, Ps 103, 1 Kor 15, 45-49, Łk 6,27-38

Poznaliśmy już ciężar realizowania wymagania Jezusa, który nakazuje nam miłować naszych nieprzyjaciół? Jeśli tak, znaczy to, że staramy się być Mu wierni. Wyrażamy w ten sposób naszą miłość do Niego. Wierność bowiem jest potwierdzeniem miłości.


25 lutego 2019
Syr 1,1-10, Ps 93, Mk 9,14-29

Przyjść do Jezusa z potrzebami innych, a nie swoimi sprawami. Jak często jest nam trudno na modlitwie zapomnieć o sobie, po to, by innych przynieść Jezusowi? Panie, ucz mnie przedstawiać Tobie prośby moich braci i sióstr, którzy są w potrzebie, a tak często nie potrafią zwrócić się do Ciebie.


26 lutego 2019
Syr 2,1-11, Ps 37, Mk 9,30-37

Wierność Bogu jest gwarancją Jego troski o mnie. Rozumiem zależność podążania z Jezusem i konsekwencje wynikające z tej wspólnej drogi? Potrzebuję pokory, aby rozumieć, że moje życie zmierza ku Niemu. Uznać, że to, co najcenniejsze, to kroczenie z Nim.


27 lutego 2019
Syr 4,11-19, Ps 119, Mk 9,38-40

Jak łatwo jest wydać sąd o drugim człowieku, uznać go za niegodnego? Jezus uczy nas jednak przyjęcia postawy, w której jesteśmy w stanie zaufać bliźniemu wtedy, gdy nie widzimy w nim postawy jednoznacznego odrzucenia nas.


28 lutego 2019
Syr 5,1-8, Ps 1, Mk 9,41-43.45.47-50

Jak w życiu uchronić się przed grzechem? Odpowiedź Jezusa jest prosta – unikać okazji do grzechu. Jeśli jesteśmy świadomi własnych zmagań o wierność naszego serca, wiemy, jak ma być realizowana nasza czujność.