Stosunek religii chrześcijańskiej do prawdy jako miejsce jego uwiarygodnienia

Bóg, przewyższający swoją doskonałością wszelkie stworzenie, pragnie jednak dać się poznać człowiekowi dla zawiązania z Nim wspólnoty życia i miłości. Pozwala On nam, ludziom, Siebie poznać,
i to na sposób rozumny.

Pierwszy sposób poznania Boga odwołuje się do wyjaśniania istnienia świata, kierujących nim praw oraz zrozumienia żyjących w nim istot – chodzi o rozpoznanie ich jako Jego dzieł, o czym poucza już biblijny mędrzec: głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem… (całość tekstu: Mdr 13,1-9). Podobnie uczy także Paweł Apostoł: Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła
(Rz 1, 20). Choć ten sposób poznania Boga
i prawdy o Nim nie jest doskonałym, to pozostaje jednak prawdziwym i ukierunkowującym ku wierze. Rozpoznawanie Boga za pośrednictwem stworzeń można porównać do rozpoznawania artysty po charakterystycznych cechach jego dzieł, na przykład „malowane dzieje” Polski są właściwe twórczości Jana Matejki, a po technice światłocienia można rozpoznać Caravaggia.
Druga droga poznania Boga prowadzi przez rozpoznanie Jego działania w historii – w dziejach Ludu Bożego Izraela (utrwalone w Starym Testamencie), których szczytem jest Jezus Chrystus – Bóg Człowiek. Doskonale wyrażają to Jego słowa do Tomasza Apostoła: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). Nasz dostęp do objawienia się
Chrystusa i objaśnienia jego znaczenia prowadzi przez Nowy Testament, z uprzywilejowaną rolą Ewangelii.

Najpełniejsze poznanie Boga – „twarzą w twarz”,
które jednocześnie będzie
pełnią życia i miłości
w zjednoczeniu z Nim,
nastąpi dopiero w niebie.
Tymczasem nasze poznanie
Boga i jego ludzkie ujęcia
w postaci prawd wiary
pochodzą przede wszystkim
z badania Słowa Bożego,
którym jest Pismo Święte
i które przekazuje Tradycja.

Ten i inne teksty czytaj dzięki prenumeracie

Zajrzyj do nas na FB