Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Adam Kisiel

Drodzy Rycerze Niepokalanej

Od 17 lat jestem Rycerzem Niepokalanej. Wstąpienie w szeregi Rycerstwa Niepokalanej było aktem świadomym, a decyzja była przygotowana i przemodlona podczas kilkudniowych rekolekcjach w Niepokalanowie, które prowadził sam Prezes MI, o. Stanisław M. Piętka. To jego zaangażowaniu, osobistemu świadectwu i płomiennym wykładom zawdzięczają wstąpienie do Rycerstwa wszyscy obecni wówczas na rekolekcjach redaktorzy Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” i współpracownicy Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka z Krakowa. Właśnie obrona życia człowieka od samego poczęcia poprzez uczestniczenie w Krucjacie Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i przygotowywanie materiałów edukacyjnych w celu ukazywania prawdy o podstawowym i nienaruszalnym prawie do życia każdego człowieka od momentu poczęcia – zaprowadziła nas w szeregi MI. Niewątpliwą radość sprawiły mi słowa o. Stanisława, które z tamtych rekolekcji pamiętam do dziś, i jestem za nie coraz bardziej wdzięczny: „Najcenniejszymi i najważniejszymi minutami w ciągu całego dnia są chwile po przyjęciu Komunii św.”. Tak nauczał swoich słuchaczy i czytelników Ojciec Kolbe, gorliwy kapłan sprawujący każdego dnia Mszę św., przekazujący wiernym Ciało Chrystusa pod postacią Chleba i wielki czciciel Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W opracowaniu „Św. Maksymilian wobec Eucharystii” można znaleźć dokładny cytat pochodzący z książki Konferencje ascetyczne. Notatki słuchaczy przemówień Ojca Maksymiliana Kolbego: „Okres, kiedy Pan Jezus pozostaje w nas pod postaciami sakramentalnymi, jest najdroższym czasem w całym dniu (…). Dusza wówczas jest żywym tabernakulum, mało powiedzieć tabernakulum, jest czymś więcej. Wtedy dusza Pana Jezusa jednoczy się z naszą duszą i staje się duszą naszej duszy. Pojąć tego nie możemy, odczuć możemy tylko skutki. Ogromnie ważną modlitwą jest słuchanie Mszy św. i adoracja Najświętszego Sakramentu”.

Te słowa św. Maksymiliana są dla mnie i dla wszystkich obrońców życia bardzo ważne, bowiem stanowią one potwierdzenie słuszności postawy tych, którzy swoją działalność pro-life rozpoczęli od modlitwy, a było to przede wszystkim podjęcie zobowiązania do codziennego – przez okres 3 miesięcy – uczestniczenia we Mszy św. i przyjmowania Komunii św. w intencji przebudzenia świadomości społecznej i anulowania prawa zezwalającego na bezkarne zabijanie dzieci poczętych.

W późniejszym czasie warunki uczestniczenia w Krucjacie uległy zmianie, a ich obecny kształt zamieszczony jest obok oraz na stronie internetowej www.krucjata.org.

Jestem przekonany, że wszyscy Rycerze Niepokalanej w Polsce są obrońcami życia i często podejmują modlitwę w tej intencji. Jednak w obliczu przeciągających się prac w Sejmie nad ustawą wzmacniającą ochronę prawną dzieci poczętych tylko w jednym z trzech obecnie istniejących wyjątków – dzieci, u których na podstawie badań prenatalnych można podejrzewać istnienie wad rozwojowych lub nieodwracalnych chorób (procedowana ustawa nie przewiduje usunięcia – niestety – możliwości zabicia niewinnych dzieci poczętych w wyniku podejrzenia czynu zabronionego lub gdy ciąża zagraża zdrowiu czy życiu matki), palącą koniecznością wydaje się podjęcie wielkiej i ufnej modlitwy, do której wzywa nas św. Jan Paweł II: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”. Taką właśnie modlitwą od 39 lat jest Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, jednak liczba jej zgłoszonych uczestników obejmuje obecnie zaledwie 1000 osób, co wobec ok. 2 mln Rycerzy Niepokalanej w Polsce i 38 mln wszystkich obywateli jest liczbą zbyt małą, aby można było z czystym sumieniem uznać, że przenika ono Polskę.

Szlachetni Rycerze Niepokalanej w Polsce. Z całą pewnością wypełniacie wolę naszego wielkiego założyciela, św. Maksymiliana Kolbego i często modlicie się w obronie życia, ale potrzeba jeszcze świadectwa, aby o tej modlitwie usłyszała cała Polska, a dalej cały świat. Bo tylko w ten sposób możemy spełnić wezwanie św. Jana Pawła II i wypełnić wolę Bożą poprzez zrealizowanie piątego przykazania Bożego: „Nie zabijaj”, będącego ratunkiem dla świata staczającego się coraz szybciej w otchłań samounicestwienia (według statystyk każdego roku zabijanych jest w wyniku stosowania aborcji ok. 50 mln dzieci, co przewyższa straty całej II wojny światowej). Kto tylko jest przekonany o sile i skuteczności modlitwy popartej postem i podejmującej najważniejszą jej formę, jaka na świecie istnieje: uczestniczenie we Mszy św. z przyjęciem Komunii św. – niech zgłosi swoje uczestnictwo w ramach Krucjaty chociaż w niewielkim, ale realnym do spełnienia przedziale czasowym. Wówczas z nadzieją będziemy oczekiwać, że na sądzie ostatecznym usłyszymy słowa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Przekonuje nas o tym św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia, którą rozpoczął słowami: „Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła”, a w jej zakończeniu napisał: „Od ponad pół wieku, (…) mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą «teraźniejszość». (…). Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, że w świetle Waszej wiary i ku jej umocnieniu przekażę Wam to moje świadectwo wiary w Najświętszą Eucharystię. (…) Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża”. Niech jak najczęściej, także w dni powszednie, kościoły w naszej Ojczyźnie wypełniają się Rycerzami Niepokalanej, a za ich przykładem – wszystkimi, którzy odpowiedzialnie zmierzają do celu swojego życia: wiecznego zbawienia.

Dziękujemy za podjęcie modlitwy w ramach Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Równocześnie prosimy Wszechmogącego Boga, aby nieustannie błogosławił wszystkim Uczestnikom Krucjaty i ich Rodzinom. W ich intencjach zostały odprawione w tym roku dwie Msze św. w Ziemi Świętej: w Nazarecie – 4 kwietnia oraz w Betlejem – 7 kwietnia br. W najbliższych tygodniach zostanie odprawiona Msza św. w Grobie Pana Jezusa znajdującym się w jerozolimskiej bazylice. Prosimy Was, Rycerze Niepokalanej, abyście w miarę swoich możliwości zachęcali bliskich i znajomych do wspaniałomyślnego włączania się w dzieło Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Tych, którzy obawiają się, że już dużo czasu poświęcają na modlitwę i nie mogą przyjmować kolejnych zobowiązań, prosimy informować, że jeżeli już odmawiają codziennie chociaż jedną dziesiątkę Różańca św. w innych intencjach – wystarczy, że dołączą intencję w obronie życia (nie muszą „dodawać” nowej dziesiątki). Podjęcie dodatkowego postu w środy nie musi koniecznie obejmować postu od mięsa, ale może to być odmówienie sobie czegoś, w stosunku do czego jest się bardzo przywiązanym (z uzależnieniem włącznie), np. słodyczy, palenia papierosów, spożywania alkoholu, oglądania seriali. Dziękujemy za wszelkie zaangażowanie na rzecz obrony życia poczętych dzieci.

Jezu Chryste, nasz Panie, Królu i Zbawicielu – zmiłuj się nad nami!
Maryjo Niepokalanie Poczęta, Królowo Polski – módl się za nami!
Św. Maksymilianie – módl się za nami!

W imieniu organizatorów Krucjaty, Adam Kisiel
Kraków, 31 sierpnia 2018 r.