Jak żyć ?

Dzisiejsza ewangelia, to ciąg dalszy Kazania na Górze, które uważane jest za kodeks moralności
chrześcijańskiej. Jezus podpowiada nam jak żyć.
We fragmencie ewangelicznym, do którego rozważenia zaprasza nas Kościół, Pan skupia się na trzech
podstawowych czynach osobistej pobożności: jałmużnie, poście i modlitwie.
Warto w tym miejscu sięgnąć do patrystycznych interpretacji Kazania na Górze, a zwłaszcza
komentarza św. Augustyna . Według Biskupa z Hippony, post i jałmużna są ,,dwoma skrzydłami”,
które ułatwiają zapał i dotarcie do Boga. Święty oświadcza, że w ten sposób modlitwa odmawiana w
pokorze i miłości, w poście, jałmużnie, w umiarkowaniu i przebaczeniu za doznane zniewagi, przy-
nosząc rzeczy dobre i nie przywiązując się do złych, oddalając od złego i czyniąc dobro, szuka pokoju
i go osiąga. Dzięki skrzydłom tych cnót modlitwa ta szybuje bezpiecznie i łatwiej zostaje zaniesiona
aż do nieba, gdzie jest Chrystus .
Św. Augustyn, który dobrze znał własne złe skłonności i nazywał je “węzłem zawikłanym i
splątanym” w traktacie o “Użyteczności postu” pisał: “Zadaję sobie wielkie udręki, aby On mi
przebaczył, sam siebie karzę, aby On mi pomógł, by znalazł we mnie upodobanie, by zaznać Jego
słodyczy. Odmawianie sobie pokarmu materialnego, który żywi ciało, umacnia wewnętrzną gotowość
do słuchania Chrystusa i żywienia się Jego zbawczym słowem. Przez post i modlitwę pozwalamy, by
On przychodził i by zaspokajał największy głód, jakiego doświadczamy w naszym wnętrzu: głód i pragnienie Boga.