Jeśli mnie miłujecie

Prawo jest potrzebne, ponieważ wyznacza normy naszego postępowania. Nakłada granice, których nie powinnyśmy przekraczać ze względu na konsekwencje. Prawo gdy je stosujemy – porządkuje nasze życie. Ale prawo może być też bezduszne, może pozbawić człowieka możliwości  na naprawienie swoich błędów i złych postepowań. Prawo potrzebuje miłości. Jezus, swoim  przyjściem na świat  wypełnił prawo  miłością. To w  nim wypełniają się wszystkie proroctwa.  Jego narodziny, życie , śmierć i zmartwychwstanie, to kulminacja wszystkiego, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie.  On jest  Słowem Bożym, które objawia Boga i jego miłość . Bóg oczekuje, by człowiek także odpowiedział Mu miłością, która przejawia się w wypełnianiu Jego nauki: «Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania» (J 14,15).

Panie, spraw proszę, abym zawsze wypełniał Twoje przykazania !