Jezus uczy, jak się modlić

W dzisiejszej ewangelii Jezus przekazuje swoim uczniom oraz nam wszystkim wzór
modlitwy. Modlitwa Pańska lub Ojcze nasz stanowi kulminację Kazania na Górze.
Przekazywana przez Jezusa modlitwa składa się z siedmiu próśb, z których pierwsze trzy
skupiają się wyłącznie na Bogu, a cztery pozostałe dotyczą człowieka.
W Komentarzu Żydowskim do Nowego Testamentu możemy przeczytać : „Kiedy się
modlicie nie czyńcie swej modlitwy ustaloną (powtarzalną, mechaniczną), ale (prośbą o)
zmiłowanie i błaganiem przed Wszechobecnym niech będzie błogosławiony” . (Awot 2,13).
Dzisiejsze Słowo Boże zachęca nas do refleksji nad modlitwą. Jakie miejsce powinna
zajmować w naszym życiu.
Dlaczego mówimy Modlitwę Pańską, nim przyjmiemy Ciało i Krew Chrystusa- pytał w
jednym z kazań św. Augustyn – Bo jeżeli w skutek ludzkiej słabości, myśl nasza skierowała
się ku temu, co niewłaściwe, jeżeli język nasz wypowiedział coś, czego wypowiedzieć nie
należało, jeśli oko nasze spojrzało na coś, na co nie wypadało spojrzeć, jeśli ucho nasze
usłyszało pochlebstwo, którego nie powinno słyszeć, jeżeli więc coś takiego popełniliśmy
dzięki pokusie tego świata, i ze słabości życia ludzkiego, to wszystko to zostaje zmazane
przez Modlitwę Pańską, w której mówimy: „I odpuść nam nasze winy.”
Z kolei Tertulian, apologeta chrześcijański z przełomu II i III wieku, nazywał Modlitwę
Pańską „streszczeniem całej Ewangelii” .
Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski określił Pater noster jako najdoskonalszą z modlitw
„W niej prosimy nie tylko o to, czego możemy słusznie pragnąć, ale także w kolejności, w
jakiej należy tego pragnąć.  Modlitwa Pańska nie tylko uczy nas prosić, ale także kształtuje
wszystkie nasze uczucia” .