Panie, przyjdź do mnie

Dzisiejsza ewangelia to ciąg dalszy opisu działalności Jezusa, który uwalnia ludzi od zła fizycznego i
duchowego. Mateusz próbuje skierować uwagę czytelnika na wypowiadane przez Naszego Pana
słowa : „Przyjdę i uzdrowię, które wywołują zbawienny rezultat. To, co zapowiedział prorok
Izajasz, wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa.
Zatrzymując się przy tym fragmencie Słowa Bożego, możemy zastanowić się , jaka jest nasza wiara a
Setnik z Kafarnaum w swojej postawie pokory i głębokiego szacunku wobec Pana Jezusa może być
dla nas pięknym wzorem do naśladowania.
Dziś dowiadujemy się, że Jezus jest przy tych , którzy wierzą w Jego naukę i miłość wbrew temu co
mówi świat. Jest także przy tych, którzy w pokorze wyznają: „ Panie , nie jestem godzien ale jeśli
chcesz to przyjdź i uzdrów mnie”.
Setnik uwierzył w Jezusa a jaka jest nasza wiara ?
W roku świętego Józefa, który był człowiekiem silnej wiary módlmy się :
O szczęśliwy, błogi św. Józefie, spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, wyjednaj mi tę piękną i
drogocenną cnotę. Pomnóż we mnie silną wiarę fundament wszelkiej świętości, taką wiarę, bez której
nikt nie może się podobać Bogu. Wyjednaj mi taką wiarę, która triumfuje nad wszystkimi pokusami
świata i przezwycięża ludzkie błędy, która nie może być naruszona rzez nikogo i która jest zwrócona jedynie ku Bogu. Spraw, abym, za Twoim przykładem, żył wiarą, otworzył swe serce i rozum na
Boga, bym pewnego dnia mógł ujrzeć w niebie to, w co teraz niezachwianie wierzę na ziemi.