Jesus Christ Face
Sobota
26 czerwca, 2021
(Mt 8, 5-17) 

Z Ewangelii św. Mateusza
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię. Lecz setnik
odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi. Gdy Jezus to usłyszał,
zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa
zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a
gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.

Komentarz do Ewangelii

Panie , przyjdź do mnie

Dzisiejsza ewangelia to ciąg dalszy opisu działalności Jezusa, który uwalnia ludzi od zła fizycznego i
duchowego. Mateusz próbuje skierować uwagę czytelnika na wypowiadane przez Naszego Pana
słowa : „Przyjdę i uzdrowię, które wywołują zbawienny rezultat. To, co zapowiedział prorok
Izajasz, wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa.
Zatrzymując się przy tym fragmencie Słowa Bożego, możemy zastanowić się , jaka jest nasza wiara a
Setnik z Kafarnaum w swojej postawie pokory i głębokiego szacunku wobec Pana Jezusa może być
dla nas pięknym wzorem do naśladowania.
Dziś dowiadujemy się, że Jezus jest przy tych , którzy wierzą w Jego naukę i miłość wbrew temu co
mówi świat. Jest także przy tych, którzy w pokorze wyznają: „ Panie , nie jestem godzien ale jeśli
chcesz to przyjdź i uzdrów mnie”.
Setnik uwierzył w Jezusa a jaka jest nasza wiara ?
W roku świętego Józefa, który był człowiekiem silnej wiary módlmy się :
O szczęśliwy, błogi św. Józefie, spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, wyjednaj mi tę piękną i
drogocenną cnotę. Pomnóż we mnie silną wiarę fundament wszelkiej świętości, taką wiarę, bez której
nikt nie może się podobać Bogu. Wyjednaj mi taką wiarę, która triumfuje nad wszystkimi pokusami
świata i przezwycięża ludzkie błędy, która nie może być naruszona rzez nikogo i która jest zwrócona jedynie ku Bogu. Spraw, abym, za Twoim przykładem, żył wiarą, otworzył swe serce i rozum na
Boga, bym pewnego dnia mógł ujrzeć w niebie to, w co teraz niezachwianie wierzę na ziemi.